Στον Άξονα 1 «Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη» περιλαμβάνονται οι δράσεις του Οργανισμού με στόχο την ωρίμανση έργων και μελετών των φορέων που τον απαρτίζουν για την υλοποιήση/εκτέλεση έργων, τα οποία είναι άρτια, πλήρη και ολοκληρωμένα, προκειμένου να υποβάλλονται για χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Η ωρίμανση των έργων είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο σύνολό τους τα διαθέσιμα κονδύλια της τρέχουσας αλλά και της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Επιπλέον, στον 1ο Άξονα του οργανωτικού Πλαισίου του Οργανισμού περιλαμβάνονται δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των Δήμων – Φορέων των Οργανισμών, προκειμένου να ενισχυθεί / αναβαθμισθεί η λειτουργία και οι υπηρεσίες τους προς τους πολίτες.

test

ανακοινωση

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη