ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη στη συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου 2022 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. ανακοινωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 245/31-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 245/31-05-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5)  άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και της υπ’ αρ. 12/24-06-2022 […]