Προϋπολογισμός:
71.300 € (με ΦΠΑ)

Φορέας Ανάθεσης:
Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3

του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο της από 20 Σεπτεμβρίου 2021 ανάθεσης.

Αντικείμενο
της Προγραμματικής
Σύμβασης

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η καθιέρωση οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων αναθετουσών αρχών, οι οποίοι εκκινώντας από κοινή αφετηρία και συμπράττοντας κατά το δυνατόν ισόρροπα σε τεχνικό, οικονομικό και διαδικαστικό επίπεδο, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη τεχνικής επάρκειας για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ΚΑΙ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

ανακοινωση

ανακοινωση

ανακοινωση

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη