Προϋπολογισμός:
29.760,00 € (με ΦΠΑ)

Φορέας Ανάθεσης:
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2023

στο πλαίσιο της από 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανάθεσης από την Περιφέρεια Κρήτης.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη και η συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό να προβεί στη συλλογή, επεξεργασία, παρακολούθηση και καταχώρηση στα πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας, όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023, καθώς και να στηρίξει την Υπηρεσία σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τυχόν τροποποιήσεις και εγκρίσεις του. Ειδικότερα θα συμβάλλει στις διαδικασίες που αφορούν την αναθεώρηση του Ετήσιου Σχέδιου Δράσης του έτους 2021, την κατάρτιση του Ετήσιου Σχέδιου Δράσης για το έτος 2022, τις τυχόν τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος (ως παράρτημα του Ετησίου Σχεδίου Δράσης) έτους 2021, την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος (ως παράρτημα του Ετησίου Σχεδίου Δράσης) για το 2022.

ανακοινωση

ανακοινωση

ανακοινωση

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη