Προϋπολογισμός:
25.525,00 € (με ΦΠΑ)

Συμβαλλόμενοι:
Δαίδαλος ΑΕ – Δήμος Αγίου Βασιλείου

Τεχνικη και διοικητικη υποστηριξη του Δημου Αγιου Βασιλειου

για τα έργα «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην ΤΚ Σπηλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου» και «Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο της από 08 Ιουλίου 2021 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Αντικείμενο
της Προγραμματικής
Σύμβασης

•Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η καθιέρωση οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων αναθετουσών αρχών, οι οποίοι εκκινώντας από κοινή αφετηρία και συμπράττοντας κατά το δυνατόν ισόρροπα σε τεχνικό, οικονομικό και διαδικαστικό επίπεδο, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη τεχνικής επάρκειας για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» ΚΑΙ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

ανακοινωση

ανακοινωση

ανακοινωση

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο