εταιρεια

Σύμφωνα με το Ν. 4674/2020, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη του σκοπού τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

σκοποι

Σκοποί του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι:

 • Η παροχή επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξη στην Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού, Ιεράπετρας, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου καθώς και τις ενώσεις αυτών, αποτελώντας θεσμοθετημένο σύμβουλο τους για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

 • Η υποστήριξη και προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού, Ιεράπετρας, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου σε επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο

 • Η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ωρίμανση έργων υποδομής, δηλαδή παροχή υποστήριξης καθ’ όλη την περίοδο της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, τη λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, την εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας.

 • Η ανάληψη καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ με ενδεικτικές ενέργειες τη σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων –άρθρο 3 ν. 4674/2020

 • Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής συνοχής, της πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, και υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής όπως ενδεικτικά, δράσεις μετριασμού ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών

 • Η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, της έξυπνης και καινοτόμας ανάπτυξης των Δήμων, με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και σύγχρονων ΤΠΕ, με ενδεικτικές δράσεις την αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης

 • Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η υλοποίηση, η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών για αειφόρο ανάπτυξη, ενδεικτικά υλοποιώντας σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, στην εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, στην εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων - βιοενέργεια κ.α.

 • Η μέγιστη δυνατή απορρόφηση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων πόρων

 • Η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και επενδυτικών ευκαιριών

 • Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις

 • Η λειτουργία ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στην υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων

 • Η διοικητική υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων

 • Η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ

 • Η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, με συμβατικές αναθέσεις υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο