Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δώδεκα (12) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» και συγκεκριμένα:

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την τοπογραφική μελέτη.

·      Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τις υδρολογικές μελέτες.

·      Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τις υδραυλικές μελέτες.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης – σύνταξη ΣΑΥ/ΦΑΥ.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  με αντικείμενο τη στατική μελέτη.

·      Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών Μηχανικών με αντικείμενο τις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων Μηχανικών με αντικείμενο τη γεωλογική μελέτη.

·      Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος με αντικείμενο τη περιβαλλοντική μελέτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο