Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΡΓΑ:Α. ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ Β.ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και συγκεκριμένα:

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο