Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με οκτώ (8) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και συγκεκριμένα:

 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων με έδρα απασχόλησης στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος με έδρα απασχόλησης στον Άγιο
  Νικόλαο Λασιθίου
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στον Άγιο
  Νικόλαο Λασιθίου
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων με έδρα απασχόλησης στον Άγιο
  Νικόλαο Λασιθίου
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στον Άγιο
  Νικόλαο Λασιθίου
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού με έδρα απασχόλησης στον Άγιο
  Νικόλαο Λασιθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο