Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με επτά (7) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής
Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» και
συγκεκριμένα:

  • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
  • Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη