Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τεχνικός
Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και του Υπομέτρου 6.1 του
μέτρου 6: «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 της Δ/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης.
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Γεωπονίας με έδρα απασχόλησης στο Ηράκλειο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη