Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής
Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και συγκεκριμένα:

  •  Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων με έδρα απασχόλησης στον Άγιο
    Νικόλαο Λασιθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο