εταιρεια

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ» για τη δραστηριότητα «Σχεδιασμό, παρακολούθηση, υλοποίηση και Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων και Προγραμμάτων & Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε Ο.Τ.Α.». εστιάζεται:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
2. Στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και διασφάλισή τους από τυχαίους κινδύνους.
3. Στη συνεχή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας και του εφαρμοζόμενου προτύπου (ISO 9001)
4. Στη λειτουργία της εταιρείας με απουσία διακρίσεων μέσα στον Οργανισμό σε σχέση με το φύλλο, χρώμα, φυλή, ηλικία, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση δεσμεύεται:

1. Να διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους.
2. Να γνωστοποιήσει την πολιτική ποιότητας στους εργαζόμενους αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας, ώστε αυτή να μπορεί να εφαρμόζεται ικανοποιητικά.
3. Να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
4. Να καθορίσει στόχους και τη στενή παρακολούθηση αυτών κατά την Ανασκόπηση από τη Διοίκηση.
5. Να παρέχει συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση στους εργαζόμενούς της.
6. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των εφαρμοζόμενων προτύπων.
7. Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Οι κύριοι στόχοι είναι:

1. Η υγιής και ασφαλής λειτουργίας της Εταιρείας
2. Η διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
3. Η εστίαση και ικανοποίηση των πελατών
4. Η υγιής διατήρηση και εξέλιξη της δραστηριότητας
5. Η πιστή τήρηση του γραπτού λόγου του Σ.Π.

Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών, διεργασιών μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία αποτελεί το κύριο μέλημα της εταιρείας και κάθε εργαζομένου της.

 

Κύριοι στόχοι

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο