Προϋπολογισμός:
39.525€ (με ΦΠΑ)

Συμβαλλόμενοι:
Δαίδαλος ΑΕ – Δήμος Ανωγείων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Α. ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 

Β. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της από 18/04/2022 Προγραμματικής Σύμβασης

Αντικείμενο
της Προγραμματικής
Σύμβασης

Αντικείμενο της  Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η καθιέρωση οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων αναθετουσών αρχών, οι οποίοι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη τεχνικής επάρκειας για την υλοποίηση του έργου. 

Ο Δήμος Ανωγείων δια των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών του θα λειτουργήσει ως Προϊσταμένη αρχή και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία αντίστοιχα για την υλοποίηση των ανωτέρω και η Δαίδαλος Α.Ε. θα λειτουργήσει ως φορέας διάθεσης έκτακτου επιστημονικού προσωπικού για την ορθή, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω έργων.

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη