Προϋπολογισμός:
141.534,59 € (με ΦΠΑ)

Συμβαλλόμενοι:
Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της από 24 Μαρτίου 2022 Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης.

Αντικείμενο
της Προγραμματικής
Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η καθιέρωση οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων αναθετουσών αρχών, οι οποίες εκκινώντας από κοινή αφετηρία και συμπράττοντας κατά το δυνατόν ισόρροπα σε τεχνικό, οικονομικό και διαδικαστικό επίπεδο, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης από την «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» σε σχέση με τις εργασίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Πιο συγκεκριμένα η υποστήριξη των υπαλλήλων της ανωτέρω Διεύθυνσης από την ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» εξειδικεύεται στις αρμοδιότητες που έχουν οι υπάλληλοι αυτοί όσον αφορά:

  • Την έκδοση αδειών λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων και βεβαιώσεων νόμιμης λειτουργίας των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, των πλυντηρίων-λιπαντηρίων οχημάτων, των σταθμών αυτοκινήτων καθώς και ο περιοδικός έλεγχος των εγκαταστάσεων αυτών και η ενημέρωση – συμπλήρωση του σχετικού φακέλου.
  • Τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και χορήγηση διοικητικών πράξεων-εγγράφων που αφορούν τεχνικά στοιχεία οχημάτων, μέσω της συλλογής των δικαιολογητικών, της συμπλήρωσης του σχετικού πρακτικού και της ενημέρωσης των σχετικών φακέλων.
  • Την έκδοση Δελτίων Εκπαίδευσης-Εξέτασης
  • Τον προγραμματισμό θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων
  • Την έκδοση και ανανέωση αδειών οδήγησης 

Για την υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης έχουν προσληφθεί 5 συνεργάτες με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο