δραστηριοτητες

Στον Άξονα 1 «Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη» περιλαμβάνονται οι δράσεις του Οργανισμού με στόχο την ωρίμανση έργων και μελετών των φορέων που τον απαρτίζουν για την υλοποιήση/εκτέλεση έργων, τα οποία είναι άρτια, πλήρη και ολοκληρωμένα, προκειμένου να υποβάλλονται για χρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Η ωρίμανση των έργων είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο σύνολό τους τα διαθέσιμα κονδύλια της τρέχουσας αλλά και της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Επιπλέον, στον 1ο Άξονα του οργανωτικού Πλαισίου του Οργανισμού περιλαμβάνονται δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των Δήμων – Φορέων των Οργανισμών, προκειμένου να ενισχυθεί / αναβαθμισθεί η λειτουργία και οι υπηρεσίες τους προς τους πολίτες.

ΑΞΟΝΑΣ 1ος - ΤEXΝΙΚΗ
& ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ενδεικτικά, οι δράσεις του εν λόγω άξονα δύναται να περιλαμβάνουν:

 • Καθορισμός απαιτήσεων του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της ωρίμανσης έργων

 • Ενέργειες για την ωρίμανση τεχνικών έργων και μελετών των Δήμων – Φορέων του Οργανισμού

 • Εποπτεία / Παρακολούθηση και έλεγχος υλοποίησης έργων μέσω σχεδιασμού & ανάπτυξης ολοκληρωμένου εργαλείου για την παρακολούθηση της ωρίμανσης / υλοποίησης / παρακολούθησης / ελέγχου των τεχνικών έργων και μελετών των Δήμων – Φορέων του Οργανισμού

 • Ωρίμανση μελετών & έργων για την εξασφάλιση των ευρωπαϊκών / εθνικών κονδυλίων, την πλήρη και αποτελεσματική απορρόφηση και αξιοποίηση της, εξοικονομώντας χρόνο και ανθρώπινους πόρους για τους φορείς

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες του

 • Υποστήριξη για την Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συμφώνου Ποιότητας στους Δήμους

 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αναδιάρθρωση των Δημοτικών Υπηρεσιών με έμφαση σε σύγχρονες μεθόδους εξυπηρέτησης και νέες ΤΠΕ

 • Καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΟΧΕ/ΒΑΑ, κρατικές ενισχύσεις κλπ.).

 • Εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων, επιχειρησιακών προγραμμάτων κα.

 • Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων – Φορέων του Οργανισμού

 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ

ΑΞΟΝΑΣ 5ος

Εκπαίδευση & Αθλητισμός, Πολιτισμός, Τουρισμός

ΑΞΟΝΑΣ 2ος

Κοινωνική Συνοχή, Υγεία, Πολιτική Προστασία

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο