Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 99/20-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με έντεκα (11) άτομα για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο:

«ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΧ, ΕΤΟΥΣ 2023»

και της υπ’ αρ. 7/01-03-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ.99/20-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΜ 477910

133/23-02-2023

79,96

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Χ 496776

126/23-02-2023

88,20

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΡ 445342

127/23-02-2023

76,40

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

Χ 497360

180/24-02-2023

66,52

2

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΕ 973261

129/23-02-2023

85,44

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΗ 971363

130/23-02-2023

83,39

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΟ 441659

125/23-02-2023

83,02

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

4

ΑΑ 494853

131/23-02-2023

82,79

4 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Σ 862398

124/23-02-2023

86,86

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΟ 443875

134/23-02-2023

86,21

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΝ 942925

128/23-02-2023

80,75

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Φ 347119

132/23-02-2023

82,54

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΝ 070783

165/24-02-2023


ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Δε διαθέτει την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία σύμφωνα με την Πρόσκληση

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο