Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 98/20-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με με δεκατρία (13) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε.Ρ. ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.»

και της υπ’ αρ. 8/02-03-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ.98/20-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΖ 972621

143/23-02-2023

87,72

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

Χ 417997

141/23-02-2023

84,77

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΗ 467026

135/23-02-2023

82,02

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΜ 457227

140/23-02-2023

78,54

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΝ 472064

112/22-02-2023

82,08

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΒ 970204

169/24-02-2023

75,95

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΙ 083326

122/23-02-2023

69,05

3

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΒ 346214

117/22-02-2023

86,39

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 971599

147/23-02-2023

85,86

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Χ 352435

115/22-02-2023

88,38

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΒ 970493

116/22-02-2023

85,46

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

Χ 211086

114/22-02-2023

78,84

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

4

Χ 585839

137/23-02-2023

56,76

4

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΙ 457117

144/23-02-2023

85,11

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 973798

145/23-02-2023

81,85

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΖ 971792

142/23-02-2023

80,97

3

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη