Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 95/20-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης έργων και δράσεων της ΔΑΠΟΕ» της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης και της υπ’ αρ. 7/01-03-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 95/20-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 936092

160/23-02-2023

65,89

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 454218

171/24-02-2023

-

Απορρίπτεται καθώς προσκομίζεται τίτλος σπουδών "Στατιστικής" ενώ ο ζητούμενος τίτλος στην Πρόσκληση είναι "Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης"

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο