Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 245/03-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δώδεκα (12) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» και της υπ’ αρ. 9/20-03-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 245/03-03-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΡ 434479

270/09-03-2023

93,35

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΡ 434628

271/09-03-2023

86,34

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΒ 960982

263/08-03-2023

78,11

2

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΜ 038954

280/10-03-2023

68,15

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΗ 465795

281/10-03-2023

80,14

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Α0 433011

269/09-03-2023

79,50

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΗ 462036

276/10-03-2023

83,00

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΝ 458130

264/09-03-2023

81,99

2

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΕ 466408

267/09-03-2023

83,20

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΕ 966355

258/07-03-2023

74,64

2

ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΑ 436249

260/08-03-2023

71,24

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΟ 434396

268/09-03-2023

82,20

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

Φ 295663

262/08-03-2023

79,75

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΙ 966775

277/10-03-2023

79,07

3

4

ΑΖ 896579

265/009-03-2023

69,72

4

5

ΑΖ 970352

279/10-03-2023

68,69

5

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΕ 966099

261/08-03-2023

69,95

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 471143

274/09-03-2023

47,98

2

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη