Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 189/26-02-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με δώδεκα (12) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ” και της υπ’ αρ. 9/26-03-2024 απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 189/26-02-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΚ 703085

220/08-03-2024

80,23

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΕ 043909

222/08-03-2024

75,77

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΡ 707052

224/08-03-2024

74,17

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - 6 μήνες)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 637273

218/08-03-2024

82,71

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - 4 μήνες)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΒ 800769

223/08-03-2024

84,98

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-ΣΑΥ-ΦΑΥ)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 215367

221/08-03-2024

80,60

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΚ 744388

255/12-03-2024

76,29

2

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

Χ 096990

232/08-03-2024

78,84

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΜ 108715

238/08-03-2024

85,62

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΗ 567497

241/08-03-2024

79,50

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΟ 880814

240/08-03-2024

77,50

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΚ 215113

237/08-03-2024

85,94

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΒ 800769

225/08-03-2024

74,51

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 851299

254/12-03-2024

-

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 3.

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο