Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’αρ. 122/30-01-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΠΟΕ» και της υπ’ αρ. 5/19-02-2024 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 122/30-01-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΙ 936092

165/08-02-2024

78,88

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΝ 920355

157/07-02-2024

77,69

2

3

Α 00100928

153/07-02-2024

0

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - Δεν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ως προς το σημείο 2

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο