Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 110/21-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με εννέα (9) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» και της υπ’ αρ. 8/02-03-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 110/21-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΚ 483826

173/24-02-2023

87,92

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΙ 227257

198/28-02-2023

86,27

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΝ 919414

168/24-02-2023

74,42

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΝ 925597

192/28-02-2023

94,60

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΡ 415438

197/28-02-2023

88,25

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΜ 667184

154/23-02-2023

87,42

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

4

ΑΗ 204298

182/24-02-2023

85,88

4

5

ΑΟ 786462

158/23-02-2023

83,78

5

6

ΑΙ 957111

193/28-02-2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/ Δε διαθέτει την εξειδικευμένη εμπειρία η οποία είναι απαιτούμενη σύμφωνα με την Πρόσκληση

7

ΑΝ 922327

166/24 - 02-2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/ Δε διαθέτει την εξειδικευμένη εμπειρία η οποία είναι απαιτούμενη σύμφωνα με την Πρόσκληση

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΚ 483480

175/24-02-2023

86,47

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

Χ 353605

199/28-02-2023

83,85

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΜ 453532

196/28-02-2023

79,18

3

4

ΑΝ 925994

149/23-02-2023

74,87

4

5

ΑΙ 948356

201/28-02-2023

72,94

5

6

ΑΜ 464852

200/28-02-2023

70,30

6

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Χ 355144

191/28-02-2023

73,72

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

Χ 850062

170/24-02-2023

71,94

2

3

ΑΗ 463314

203/28-02-2023

53,33

3

4

ΑΙ 053326

120/23-02-2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ / Δεν προσκομίζεται αποδεκτός τίτλος σπουδών

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο