Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 101/20-02-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) με οκτώ (8) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Υποστήριξη των υπηρεσιών της Π.Ε Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης» και της υπ’ αρ. 8/02-03-2023 Απόφασης Δ.Σ. της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠ’ ΑΡ. 101/20-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΕ 469854

159/23-02-2023

81,35

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΕ 970440

187/24-02-2023

67,27

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΙ 963222

172/24-02-2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ/Προσκομίζεται μη αποδεκτός τίτλος σπουδών (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΒ 186603

174/24-02-2023

80,59

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΝ 937304

146/23-02-2023

79,34

2 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

3

ΑΗ 967436

184/24-02-2023

72,31

3 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

4

ΑΖ 958501

139/23-02-2023

71,72

4 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

5

ΑΖ 970184

148/23-02-2023

69,97

5

6

ΑΝ 430599

183/24-02-2023

68,67

6

7

Χ 461099

179/24-02-2023

65,79

7

8

ΑΡ 481013

136/23-02-2023

48,55

8

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΜ 971357

185/24-02-2023

56,07

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΙ 053326

121/23-02-2023

50,02

2

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α

ΑΔΤ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΑΙ 964449

119/23-02-2023

75,85

1 - ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

2

ΑΜ 971181

161/24-02-2023

61,48

2

3

ΑΙ 053326

123/23-02-2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ / Δεν προσκομίζεται αποδεκτός τίτλος σπουδών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο