Προϋπολογισμός:
351.239,76 € (με ΦΠΑ)

Συμβαλλόμενοι:
Δαίδαλος ΑΕ – Περιφέρεια Κρήτης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

134ο υποέργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Ρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ» στο πλαίσιο της από 17 Ιανουαρίου 2022 προγραμματικής σύμβασης που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Κρήτης.

Αντικείμενο
της Προγραμματικής
Σύμβασης

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών τόσο σε επίπεδο εξ’ αρχής υλοποίησης αντικειμένων όσο και σε επίπεδο διεκπεραίωσης υπαρχουσών δράσεων.

 Πιο συγκεκριμένα η «∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» έχει αναλάβει την υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης με εξειδίκευση στην ωρίμανση έργων (αδειοδοτήσεις, πληρότητα φακέλων κ.λπ.),σύνταξη φακέλου έργου για δημοπράτηση μελέτης, σύνταξη και επικαιροποίηση αναγκαίων μελετών, σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων (Τ.Δ.Ε.),σύνταξη εκθέσεων κατάστασης ωριμότητας των έργων,επικαιροποίηση προϋπολογισμών ,προώθηση και συντονισμό των αναγκαίων διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από αρμόδιες Υπηρεσίες και υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ρεθύμνης όσον αφορά στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τις αντίστοιχες αρμόδιες Υπηρεσίες,σύνταξη μελετών, επίβλεψη έργων /μελετών, παρακολούθηση έργων μέσω αυτοψιών, μετρήσεων, επεξεργασία και επαληθεύσεων των σχετικών δεδομένων σε τακτικά διαστήματα, εξέταση στρατηγικών λύσεων,σύνταξη διαγραμμάτων/πινάκων πορείας υλοποίησης έργων, Οργάνωση Φακέλων έργων, σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Έργου, σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου των Υποέργων, συμμετοχή στην επίβλεψη έργων ή τμημάτων τους ή επιμέρους ειδών εργασιών αυτών, μεταφορά τεχνογνωσίας και συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα οργάνωσης, νομοθεσίας, διαχείρισης έργων.

ανακοινωση

ανακοινωση

ανακοινωση

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο