ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ

  • ΥΠ’ ΑΡ. 581/10-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ &
  • ΥΠ’ ΑΡ. 646/25-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών
  • Την Υποπαράγραφο ΙΔ.1. του Ν. 4152/2013: Μέτρα εφαρμογής νόμων 4046, 4093/2012 και 4127/2013
  • Το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.
  • Το άρθρο 17 του Ν. 3870/2010 Περιφερειακές & δημοτικές εκλογές: δαπάνες συνδυασμών – υποψηφίων, έλεγχος αυτών
  • Την από 23/06/2023 Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»
  • Την υπ’ αρ. 24/07-09-2023 Απόφαση Δ.Σ. του φορέα μας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάκληση των: 1)     Υπ’ αρ. 581/10-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & 2)       Υπ’ αρ. 646/25-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για την υλοποίηση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων, η αξιολόγησή τους δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί έως σήμερα. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 17 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών» του Ν. 3870/2010 “οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων”. Λόγω της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών στις 8/10/2023 απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη από 8/9/2023 έως 31/12/2023. Κατά συνέπεια, ενόψει και των προθεσμιών για την εκτέλεση του έργου που ορίζονται στην Προγραμματική Σύμβαση, οι ανωτέρω προσκλήσεις ανακαλούνται, η διαδικασία ματαιώνεται και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν, μπορούν να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταθέσει από τα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού στις Αρχάνες.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο