δραστηριοτητες

Ο Άξονας 4: Βιώσιμη Ανάπτυξη: Αναβάθμιση περιβάλλοντος & Ενίσχυση υποδομών και δικτύων έχει ως στόχο τη βελτίωση, αναβάθμιση και προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος των δήμων – φορέων του Οργανισμού μέσω της υλοποίησης δράσεων στους τομείς της Καθαριότητας, Αποκομιδής και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χωριστής συλλογής αποβλήτων και της Ανακύκλωσης, ενεργειών βιώσιμης κινητικότητας, ευαισθητοποίησης του κοινού (πολιτών και επιχειρήσεων) σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και έργων αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος ποιοτικά και αισθητικά.

ΑΞΟΝΑΣ 4ος
Βιώσιμη Ανάπτυξη: Αναβάθμιση περιβάλλοντος & ενίσχυση υποδομών και δικτύων

Ο εν λόγω πυλώνας δύναται να περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος των Δήμων – Φορέων του Οργανισμού, όπως ενδεικτικά είναι:

  • Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

  • Ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων για την προστασία του Περιβάλλοντος (μείωση των αέριων ρύπων, περιορισμός της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα των δήμων, ανάδειξη και διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους)

  • Ολοκληρωμένη και βιώσιμη Διαχείριση απορριμμάτων – Προώθηση της ΔσΠ και της ανακύκλωσης

  • Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

  • Ανάπτυξη δράσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (πχ προαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης, όπως η ηλεκτροκίνηση, ποδήλατο, ελεγχόμενο στάθμευση, δημιουργία / αναβάθμιση ποδηλατόδρομων / πεζόδρομων κτλ)

  • Καταγραφή και βιώσιμη διαχείριση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

  • Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού και αντικατάσταση του με νέο, καινοτόμο, μη ενεργοβόρο – «πράσινο εξοπλισμό» (πχ δίκτυο οδοφωτισμού)

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων – Κοινόχρηστων χώρων – Προστασία και ανάπτυξη χώρων πρασίνου

ΑΞΟΝΑΣ 3ος

Ψηφιακή Σύγκλιση, Έξυπνος Μετασχηματισμός, Καινοτομία

ΑΞΟΝΑΣ 5ος

Εκπαίδευση & Αθλητισμός – Πολιτισμός – Τουρισμός

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο