δραστηριοτητες

Ο Άξονας 3: Ψηφιακή Σύγκλιση – Έξυπνος Μετασχηματισμός και Καινοτομία περιλαμβάνει δράσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση των δήμων με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών σε διάφορους τομείς (υγεία, περιβάλλον, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, επιχειρηματικότητα κτλ). Απώτερος σκοπός των δράσεων του εν λόγω άξονα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός λειτουργιών, υπηρεσιών και δομών του Δήμου, με την αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων ΤΠΕ για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού ψηφιακής σύγκλισης.

ΑΞΟΝΑΣ 3ος
Ψηφιακή Σύγκλιση-
Έξυπνος Μετασχηματισμός-
Καινοτομία

Στον συγκεκριμένο άξονα δύναται να περιλαμβάνονται δράσεις με στόχο την:

  • Υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογικές υποδομές για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στο εσωτερικό του Δήμου και την επικοινωνία με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

  • Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των πόλεων με την αναβάθμιση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

  • Υποστήριξη εφαρμογών και υπηρεσιών «Έξυπνων Πόλεων», όπως έξυπνες εφαρμογές βιώσιμης κινητικότητας, τηλεϊατρικής και τηλέφροντίδας, εφαρμογές μείωσης ψηφιακού αναλφαβητισμού, έξυπνη οικονομία κα.

  • Ανάπτυξη υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αι την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος των δήμων – φορέων του Οργανισμού

  • Ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα για την αξιοποίηση νέων καινοτόμων μεθόδων και έργων με σκοπό την προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας

  • Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη έξυπνης επιχειρηματικότητας και οικονομικής δραστηριότητας (πχ, Τεχνολογικό πάρκο, clusters, δημιουργικές συνοικίες, start ups επιχειρήσεις, κόμβου υποστήριξης επενδυτικών πρωτοβουλιών κτλ)

ΑΞΟΝΑΣ 2ος

Κοινωνική Συνοχή, Υγεία, Πολιτική Προστασία

ΑΞΟΝΑΣ 4ος

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αναβάθμιση περιβάλλοντος & ενίσχυση υποδομών και δικτύων

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο