δραστηριοτητες

Στον Άξονα 2: Κοινωνική Συνοχή – Υγεία – Πολιτική Προστασία περιλαμβάνονται δράσεις και προγράμματα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, τη βελτίωση του επιπέδου υγείας, την προαγωγή και πρόληψη δημόσιας υγείας και την ενίσχυση του της πολιτικής προστασίας και της αστικής ασφάλειας. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Άξονα έχουν ως επίκεντρο την υψηλή ποιότητα ζωής των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως ενδεικτικά τα άτομα Τρίτης Ηλικίας, Άποροι, ΑμΈΑ κτλ. Ειδικότερα, στον 2ο Άξονα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού δύναται να περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

ΑΞΟΝΑΣ 2ος
Κοινωνική Συνοχή –
Υγεία – Πολιτική Προστασία

Ενδεικτικά, οι δράσεις του εν λόγω άξονα δύναται να περιλαμβάνουν:

 • Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων Τρίτης Ηλικίας και των ευπαθών ομάδων

 • Αναβάθμιση / Εμπλουτισμός υποδομών για την βρεφική και παιδική φροντίδα, την φροντίδα για τη δημόσια υγεία και την ενίσχυση της ασφάλειας

 • Βελτίωση προσβασιμότητας σε κτίρια, οδούς και κοινόχρηστους χώρους για άτομα με κινητικές δυσκολίες / αναπηρίες

 • Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για τη διερεύνηση, καταγραφή και ολοκληρωμένη αποτύπωση των υφιστάμενων κοινωνικών ομάδων και των αναγκών τους, προκειμένου να σχεδιασθεί ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική με επιμέρους στόχους για την κάθε ομάδα και να αναπτυχθούν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών τους

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και προαγωγής της κοινωνικής ένταξης / επανένταξης

 • Διατήρηση υφιστάμενων κοινωνικών δομών και παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών - Υποστήριξη και συνεχή ενίσχυση του δικτύου των δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας και καταπολέμησης των συνεπειών υγειονομικών κρίσεων (όπως επιπτώσεις COVID – 19)

 • Δημιουργία δομών και προγραμμάτων για την ολοκληρωμένη υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που έχουν βιώσει τις συνέπειες έκτακτων φαινομένων και κρίσεων (πχ πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, COVID-19)

 • Υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων προαγωγής της πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των δημοτών

 • Αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών των δήμων – φορέων του Οργανισμού και συγκρότηση Διαδημοτικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Φαινομένων, όπου θα προβλέπεται εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο κατάλληλο επίπεδο (πχ Πυροσβεστική, αστυνομία, ΕΚΑΒ κτλ) και η συμμετοχή τους σε ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό.

 • Ενέργειες σύνδεση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των υποδομών με τις ανάγκες χωροτακτικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων όσον αφορά θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής, ένταξης και ενσωμάτωσης .

ΑΞΟΝΑΣ 1ος

Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

ΑΞΟΝΑΣ 3ος

Ψηφιακή Σύγκλιση, Έξυπνος Μετασχηματισμός, Καινοτομία

προσκλησεισ
& διαγωνισμοι

κρητη

Μετάβαση στο περιεχόμενο